Menu Dotacje unijne dla OZE z RPO

 Szanowni Państwo

W ramach Nowej Perspektywy Finansowej na lata 2014-2020 w Regionalnych Programach Operacyjnych będą realizowane m.in. następujące tematy :

1.      Wytwarzanie i dystrybucja energii ze źródeł odnawialnych

W ramach tego działania będą mogły być realizowane następujące tematy :

- Budowa, rozbudowa oraz przebudowa instalacji służących do wytwarzania energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, (wraz z ewentualnym podłączeniem do sieci dystrybucyjnej/przesyłowej) z wykorzystaniem energii wiatrowej - do 5 MWe,

- Budowa, rozbudowa oraz przebudowa instalacji służących do wytwarzania energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, w tym (wraz z ewentualnym podłączeniem do sieci dystrybucyjnej/przesyłowej) z wykorzystaniem energii słonecznej - do 2 MWe/MWth,

- Budowa, rozbudowa oraz przebudowa instalacji służących do wytwarzania energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, (wraz z ewentualnym podłączeniem do sieci dystrybucyjnej/przesyłowej) z wykorzystaniem biomasy - do 5 MWth.

- Budowa, rozbudowa oraz przebudowa instalacji służących do wytwarzania energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, (wraz z ewentualnym podłączeniem do sieci dystrybucyjnej/przesyłowej) z wykorzystaniem energii wodnej - do 5 MWe,

- Budowa, rozbudowa oraz przebudowa instalacji służących do wytwarzania energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, (wraz z ewentualnym podłączeniem do sieci dystrybucyjnej/przesyłowej) z wykorzystaniem energii geotermalnej - do 2MWth,

- Budowa, rozbudowa oraz przebudowa instalacji służących do wytwarzania energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, (wraz z ewentualnym podłączeniem do sieci dystrybucyjnej/przesyłowej) z wykorzystaniem biogazu - do 1 MWe.

Podmiotami które będą mogły się ubiegać o dotacje są :

- jst i ich związki,

- jednostki zależne od jst, posiadające osobowość prawną,

- państwowe i samorządowe jednostki organizacyjne, w tym państwowe jednostki budżetowe,

- przedsiębiorcy,

- organizacje pozarządowe (dotyczy podmiotów posiadających osobowość prawną),

 - szkoły wyższe,

- spółki wodne (dotyczy podmiotów posiadających osobowość prawną),

- podmioty prawne kościołów i związków wyznaniowych,

- uczestnicy PPP realizujący projekty hybrydowe na rzecz partnera publicznego),

- podmioty będące dostawcami usług energetycznych w rozumieniu dyrektywy 2012/27/UE.

 

2.      Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym

W ramach tego działania będzie można realizować projekty dotyczące :

Kompleksowej, głębokiej modernizacji energetycznej budynków użyteczności publicznej będących własnością jednostek samorządu terytorialnego oraz podległych mu organów i jednostek organizacyjnych lub budynków mieszkalnych wielorodzinnych związana m.in. z:

a) ociepleniem obiektu,

b) wymianą okien, drzwi zewnętrznych,

c) przebudową systemów grzewczych (wraz z wymianą i podłączeniem do źródła ciepła), systemów wentylacji i klimatyzacji,

d) instalacją OZE w modernizowanych energetycznie budynkach, w tym z zastosowaniem kogeneracji,

e) instalacją systemów chłodzących, w tym również z OZE,

f) wymianą oświetlenia na energooszczędne

g) systemami monitorowania i zarządzania energią

h) finansowaniem opracowanych audytów energetycznych dla sektora publicznego - jako elementu kompleksowego projektu. 

Zapoznaj się z harmonogramem konkursów- zapytaj o szczegóły konsultanta naszej firmy.