Menu Farma fotowoltaiczna

 Nasza oferta związana jest z kompleksową pomocą w powstaniu farmy fotowoltaicznej. Uczestniczymy i pomagamy w każdym elemencie inwestycji.

Cały proces obejmuje kilka etapów :

 

Etap I : Koncepcja:

Wybór lokalizacji pod inwestycję, określenie celu wybudowania farmy fotowoltaicznej. Ważnym elementem w procesie inwestycyjnym jest wybór lokalizacji z uwzględnieniem jak najwyższego poziomu dotacji unijnych (dofinansowanie może się wahać od 35% do 70% kosztów kwalifikowanych w zależności od lokalizacji oraz wielkości i rodzaju podmiotu inwestora).

 

Etap II: Analizy: 

Przeprowadzenie najważniejszych analiz i kalkulacji mających ocenić potencjał zaplanowanej inwestycji. Zalicza się tutaj:

- analizę nasłonecznienia wybranej lokalizacji; sprawdzenie, czy na danym terenie występują wystarczające warunki do realizacji przedsięwzięcia,

- analizę celowości; oszacowanie ilości wyprodukowanej energii którą następnie będzie można sprzedać do sieci elektroenergetycznej,

- analizę finansową; kalkulacja czasu potrzebnego na zwrot kosztów,

- analizę zacienienia; sprawdzenie czy wybrana lokalizacja jest położona na obszarach w których sąsiedztwie nie ma obiektów, które mogłyby spowodować występowanie cienia,

- analizę zagospodarowania przestrzennego gminy; sprawdzenie czy w najbliższym czasie na danym terenie nie są planowane inwestycje, które mogłyby negatywnie wpłynąć na farmę fotowoltaiczną, powodując m.in. efekt cienia,

- analizę własności gruntów; posiadanie, bądź możliwość uzyskania dzierżawy gruntów pod inwestycję na okres eksploatacji farmy fotowoltaicznej co najmniej 15 lat (ze wskazaniem na 25-30 lat).

 

 

Etap III: Decyzje administracyjne: 

Aby farma fotowoltaiczna mogła powstać należy uzyskać określone pozwolenia i decyzje administracyjne. Obejmuje to również występowanie z wnioskami o uzyskanie zgody.

1. wykonanie projektu budowlanego inwestycji,

2. uzyskanie promesy koncesji na energię wytwarzaną w systemie fotowoltaicznym,

3. wystąpienie o pozwolenie do przyłączenia do sieci elektroenergetycznej; operator sieci ma 150 dni na wydanie warunków przyłączeniowych,

4. uzyskanie zgody na budowę; wniosek inwestora do starostwa powiatowego wraz z projektami budowlanymi. Starostwo powiatowe ma 65 dni na wydanie decyzji, która ważna jest przez 3 lata, jeśli w tym okresie prace nie zostaną wykonane należy się starać o pozwolenie ponownie.

 

Etap IV: Rozpoczęcie budowy: 

Po otrzymaniu wszelkich niezbędnych decyzji i pozwoleń można rozpocząć prace budowlane. Po uzyskaniu wszystkich dokumentów można rozpocząć budowę parku fotowoltaicznego, nie są to prace długotrwałe (1MW ok. 6 miesięcy).

 

Etap V: Uruchomienie farmy fotowoltaicznej: 

Formalne uruchomienie pracy farmy fotowoltaicznej. W tym momencie można się postarać o uzyskanie świadectwa pochodzenia energii z Urzędu Regulacji Energetyki.

 

Etap VI: Praca farmy fotowoltaicznej: 

Etap działania farmy fotowoltaicznej nie wymaga dużego nakładu pracy. Należy monitorować teren na którym znajdują się panele fotowoltaiczne, sprawdzać czy w najbliższym otoczeniu nie są planowane nowe inwestycje mogące niekorzystnie wpłynąć na pracę parku fotowoltaicznego, m.in. tworzyć cień, przeprowadzać prace konserwatorskie i renowacyjne.

 

O szczegóły zapytaj konsultanta naszej firmy !