Menu Regionalne Programy Operacyjne

Regionalne Programy Operacyjne, które stworzono odrębnie w poszczególnych województwach, w całości współfinansowane są z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Budżet wszystkich 16 RPO wyniesie w perspektywie 2014-2020 ok. 31 mld euro (uwzględniając tylko środki z EFRR).

W ramach RPO o unijne pieniądze można się starać na wiele typów inwestycji z zakresu edukacji, ochrony zdrowia, infrastruktury drogowej i ochrony środowiska, Odnawialnych Źródeł Energii (OZE), społeczeństwa informacyjnego, kultury, turystyki, sportu, a także przyczyniające się do wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstw.

Urzędy Marszałkowskie poszczególnych województw określają z wyprzedzeniem harmonogram poszczególnych konkursów i działań odnośnie możliwości pozyskania funduszy unijnych i beneficjentów mogących się ubiegać o ten fundusz.

Skontaktuj się z doradcą w celu pozyskania informacji o funduszach - terminach i naborach.